Camera toezicht

Melden van cameratoezicht

Voor u en onze veiligheid hebben wij cameratoezicht geplaatst in het zwebad.

Wet bescherming persoonsgegevens

Artikel 38 Vrijstellingsbesluit Wbp

 1. Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen, die zijn toevertrouwd aan de zorg van de verantwoordelijke, door middel van het gebruik van duidelijk zichtbare videocamera’s, voor zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de handhaving van de openbare orde.
 3. De verwerking geschiedt slechts voor:
  1. de bescherming van de veiligheid en gezondheid van een of meer natuurlijke personen;
  2. de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen;
  3. de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;
  4. de controle op een productieproces; e. het vastleggen van incidenten.
 4. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
  1. video-opnamen van de gebouwen en terreinen en zich daarop bevindende personen en zaken, waarover de zorg van de verantwoordelijke zich uitstrekt;
  2. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de video-opnamen zijn gemaakt.
 5. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
  1. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het derde lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
  2. ambtenaren van de politie in geval van incidenten, ingevolge artikel 8, onder e, van de wet;
  3. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de wet.
 6. De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vier weken nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van de geconstateerde incidenten.